Disclaimer

  1. De inhoud van deze website op http://nationalecholesteroltest.nl (hierna: ‘de website’) is samengesteld door de Stichting Nationale Cholesterol Test (hierna: ‘de Stichting NCT’).
  2. Alle informatie op de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en waar noodzakelijk conform de NHG-richtlijn PreventieConsult M96. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist zijn. De Stichting NCT aanvaardt ter zake aansprakelijkheid voor (gevolg)schade die hierdoor geleden is en/of die mocht voortvloeien uit het gebruik, of het niet kunnen gebruiken van deze site, uit het gebruik van informatie van deze site, of uit het gebruik van andere sites die u bezoekt via links op de website.
  3. De website alsmede de daarop te benaderen webapplicaties bevatten oorspronkelijke teksten, tabellen, foto's, figuren, merken en ideeën die beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten, databankrechten en merkrechten. In alle gevallen is de Stichting NCT dan wel haar licentiegever(s) uitsluitend rechthebbende.
  4. Ieder ander gebruik van de website dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. Het overnemen respectievelijk gebruiken van de gepubliceerde informatie (zoals teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden) is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden voor eigen gebruik. Voor ander gebruik of voor bewerking of publicatie van (een onderdeel van) de website heeft u voorafgaande schriftelijke toestemming van alle betrokken partners nodig.
  5. U kunt ons uiteraard helpen de informatie correct en actueel te houden. We stellen het op prijs, als u onjuistheden of tips aan ons meldt via het contactformulier op deze website.
  6. De Stichting NCT is te allen tijde en zonder vooraankondiging gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud en/of layout van de website alsmede de webapplicaties die via de website te benaderen zijn.