Algemene voorwaarden

Het aanvaarden van deze algemene voorwaarden met daarin begrepen onze disclaimer, privacyverklaring en cookieverklaring is een vereiste voor het gebruik kunnen maken van deze website en daaruit voortvloeiende diensten in het kader van de Nationale Cholesterol Test campagne.

Algemeen

De website http://nationalecholesteroltest.nl (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door de Stichting Nationale Cholesterol Test (hierna: ‘de Stichting NCT’). Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Op alle overeenkomsten tussen u en de Stichting NCT, voortkomend uit het gebruik van deze website, is Nederlands recht en meer in het bijzonder de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend van aard.

Gratis cholesterolmeting

U kunt alleen een afspraak maken voor een gratis cholesterolmeting in een Service Apotheek indien de score van de risicotest daartoe aanleiding geeft. Wilt u uw cholesterol laten meten in één van onze mobiele priklocaties? Ook dan dient u vooraf een intakeformulier in te vullen. Uw cholesterol wordt alleen gemeten indien de score daartoe aanleiding geeft.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van de Stichting NCT, aan haar gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm dan ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van de Stichting NCT.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:

  1. een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
  2. (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Inhoud

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist zijn. De Stichting NCT aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid.

Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat de Stichting NCT verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan en verantwoordelijkheid dragen voor de gepubliceerde informatie aldaar. Lees daarom voor gebruik van de website die u bezoekt, indien aanwezig, de algemene voorwaarden, disclaimer, privacy - en cookieverklaring.

Persoonsgegevens

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Wijzigingen

De betrokken partners van de Nationale Cholesterol Test campagne behouden zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment, wijzigingen en correcties in deze websites en/of algemene voorwaarden aan te brengen.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over de algemene voorwaarden van deze website, kunt u contact opnemen via het formulier op deze website.